Szkoła Nordic Walking – Kraków

Regulamin udziału w zajęciach Nordic Walking

 1. Organizatorem zajęć Nordic Walking jest firma KAKAN Katarzyna Smolarczyk-Rybka z siedzibą w Krakowie działająca pod szyldem „Super Nordic Walking” zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja treści niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnik, zapisując się na zajęcia oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości.
 4. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 16-tego roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach jedynie z rodzicem, opiekunem prawnym lub pełnoletnią osobą posiadającą imienne oświadczenie od rodzica lub opiekuna prawnego. Uczestnicy powyżej 16-go roku życia, którzy nie osiągnęli pełnoletności, są zobowiązani przekazać Organizatorowi/Instruktorowi pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach od rodzica lub opiekuna prawnego najdalej w dniu przystąpienia do pierwszych zajęć.
 5. Udział w zajęciach jest odpłatny zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie www.supernordicwalking.pl
 6. W zajęciach mogą wziąć udział osoby, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa albo mają ważny karnet. Decyduje kolejność zgłoszeń, a pierwszeństwo maja osoby z wykupionymi karnetami.
 7. Karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez inne osoby. Obejmuje ilość zadeklarowanych wejść/zajęć i ważny jest 1 miesiąc kalendarzowy począwszy od daty pierwszych zajęć, które obejmuje karnet.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub przełożenia ich w inne miejsce lub termin podczas złych warunków atmosferycznych, np. ulewnego deszczu, burzy, śnieżycy, silnego wiatru lub z przyczyn niezależnych od Organizatora np. decyzji władz państwowych, lokalnych albo zagrożenia życia lub zdrowia. Informacje o tym fakcie są przesyłane z odpowiednim wyprzedzeniem na podany przez Uczestnika e-mail lub sms-em gdy Uczestnik podał numer telefonu. Jeśli zajęcia zostają odwołane z powodów leżących po stronie Organizatora lub z przyczyn niezależnych od niego, karnety ulegają przedłużeniu o ekwiwalent przepadających zajęć.
 9. W przypadku, gdy Uczestnik nieoczekiwanie opuszcza zajęcia, Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia, ani nie uwzględnia opuszczonych zajęć na kolejnym karnecie. Wyjątkiem jest sytuacja gdy Uczestnik zgłosi swoja nieobecność co najmniej na 1 pełny dzień przed terminem zajęć, wtedy zajęcia nie przepadają, a karnet zostaje jednokrotnie przedłużony o 1 tydzień podczas którego można te zajęcia odrobić.
 10. W przypadku rezygnacji z zajęć przez osoby posiadające karnet, Uczestnik ma możliwość (w porozumieniu z Organizatorem) znalezienia chętnej osoby na zwalniane miejsce zgodnie z obowiązującymi zasadami odpłatności. Będzie wtedy możliwy zwrot opłaty za karnet proporcjonalnie do niewykorzystanych wejść przez rezygnującego Uczestnika.
 11. Uczestnicy zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach w stroju sportowym dostosowanym do warunków pogodowych oraz obuwiu pełnym wiązanym.
 12. Zajęcia Nordic Walking mają charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych i prowadzone są w terenie otwartym, w parkach miejskich lub innych terenach zielonych. Instruktor w ramach zajęć określa trasę marszu. Uczestnicy marszu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami „prawa o ruchu drogowym”.
 13. Uczestnik zapisując się na zajęcia oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach Nordic Walking oraz bierze w nich udział na własne ryzyko i odpowiedzialność i nie będzie rościł od Organizatora żadnego odszkodowania lub zadość uczynienia w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z udziału w zajęciach.
 15. Uczestnik zdaje sobie sprawę, że marsz przy użyciu kijów zwiększa ryzyko potknięcia się o nie i upadek na ziemię, wobec czego instruktor nie ponosi odpowiedzialności za tego typu zdarzenia.
 16. Instruktor nie jest medykiem i nie przeprowadza wywiadu lekarskiego ponad to co uczestnik chce mu sam przekazać, dlatego Instruktor jedynie przedstawia prawidłowe wykonanie ćwiczenia, a uczestnik to ćwiczenie wykonuje sam z własnej woli, zgodnie z pełną świadomością swojego stanu zdrowia i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 17. Uczestnik ponosi zobowiązania finansowe za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy. W tym zniszczenie używanego sprzętu zarówno posiadanego przez Organizatora jak użyczanego przez inne podmioty. W przypadku zniszczenia, kradzieży lub zgubienia sprzętu Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu 100% ceny rynkowej sprzętu bez względu na stopień zamortyzowania.
 18. Akceptując niniejszy regulamin wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem na potrzeby prowadzenia zajęć Nordic Walking, wykorzystanie mojego wizerunku w celach promocyjnych związanych z działaniami Organizatora.
 19. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Organizatora.

Regulamin obowiązuje od 11.09.2023r.